Bedankt en tot volgend jaar!

Inschrijven
Algemene Voorwaarden & Reglement Halve van Den Helder

Algemene Voorwaarden & Reglement Halve van Den Helder


Inhoudsopgave

1 Algemene Voorwaarden en reglement Halve van Den Helder wandelen

2 Algemene Voorwaarden en reglement Halve van Den Helder hardlopen1. Algemene Voorwaarden en reglement Halve van Den Helder wandelen

Artikel 1: Definities


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door Stichting Den Helder in beweging in enig jaar te organiseren wandelevenement Halve van Den Helder Wandelen.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Den Helder in beweging) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.


Artikel 2: Deelname

2.1 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en indien de deelnemer akkoord is gegaan met het reglement en de algemene voorwaarden. Indien niet aan één van deze voorwaarden is voldaan, wordt de inschrijver uitgesloten van deelname.

2.2 Indien de deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.3 De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht (waaronder doch niet uitsluitend extreme weersomstandigheden, (dreiging van) terrorisme, etc. waarvan de organisatie of de door de organisatie te raadplegen instantie(s) van mening is de veiligheid voor de deelnemers niet te kunnen waarborgen) zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemers plaatsvinden.

2.4 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.5 De Halve van Den Helder wandelen is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.

2.6 De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours. Het meenemen van huisdieren (behoudens de onder 2.13 genoemde huisdieren) en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

2.7 De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht

2.8 De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

2.9 Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen

2.10 Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

2.11 De Deelnemer dient voor 16:15 uur gefinisht te zijn. Hierbij dienen alle stempels te zijn uitgebracht op de door de organisatie verstrekte stempelkaart. Dit als bewijs dat de volledige route is gelopen.

2.13 Het is niet toegestaan om met viervoeters aan de wandeltocht deel te nemen behoudens erkende en gecertificeerde hulpdieren, mits voorzien van muilkorf.

2.14 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

2.15 Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer, is de deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.7 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.

Artikel 4: Portretrecht

De in het kader van het evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films, dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor de communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen en/of uitingen via Social Media).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een

bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Artikel 6: Geschillenregeling

6.1 Geschillen tussen de organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.
6.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg moeten treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

2. Algemene Voorwaarden en reglement Halve van Den Helder hardlopen

Artikel 1: Definities


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door Stichting Den Helder in beweging in enig jaar te organiseren hardloopevenement Halve van Den Helder (diverse afstanden).

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.

d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Den Helder in beweging) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: deelname

2.1 Een deelnemer dient op dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de

organisator voor dat onderdeel vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt. Voor de 21.1 km is dit 16 jaar, voor de 10 km is dit 14 jaar en voor de 5 km is dit 12 jaar.

2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende

inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee

weken voor datum van het evenement volledig is voldaan (via een eenmalige incasso) en indien de

deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 

2.3 Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het evenement is mogelijk. Overdracht is alleen mogelijk tot uiterlijk 30 dagen voor het evenement via sturen van een e-mail aan wedstrijdsecretariaat@halvevandenhelder.nl

2.4 Indien de deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.5 De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht (waaronder doch niet uitsluitend extreme weersomstandigheden, (dreiging van) terrorisme, etc. waarvan de organisatie of de door de organisatie te raadplegen instantie(s) van mening is de veiligheid voor de deelnemers niet te kunnen waarborgen) zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemers plaatsvinden.

2.6 De Organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het

evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. restitutie van inschrijfgelden.

2.7 Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer, is de deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.7 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.

Artikel 4: Portretrecht

De in het kader van het evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films, dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor de communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen en/of uitingen via Social Media).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor interne geanonimiseerde data- analyse en – mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer uitdrukkelijk toestemming is gegeven – voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement

6.1. Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het reglement dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
6.2. De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
6.3. De Organisator is gerechtigd een deelnemer te uit het evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 7: Geschillenregeling

6.1 Geschillen tussen de organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.
6.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg moeten treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Reglement Halve van Den Helder hardlopen

Artikel 1

De Halve van Den Helder wordt georganiseerd door de Stichting Den Helder in beweging.

Artikel 2

De Halve van Den Helder wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 8

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9

Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11

De feitelijke toewijzing van een eventueel startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal tien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14

De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van MYLAPS BibTag. In de uitslagen van de deelnemers aan recreatieloop (21,1, 10 km en 5km ) worden netto tijden gepubliceerd.

Artikel 15

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 16

Na de vertrek van de laatste startgroep per afstand is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 17

Bij de Halve van Den Helder gelden de volgende limieten:

21,1 km: 3.00 uur;

10 km: 1.30 uur.
5 km: 45 minuten;

Deelnemers van de 21.1km dienen het 5 km-punt binnen 40 minuten na de start gepasseerd te zijn. Iedere deelnemer die later dit punt passeert, zal vanaf hier het parcours van de 10 km dienen te volgen.

Artikel 20

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 21

Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 22

De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 23

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 24

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.